KABLOVI

130,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 3X2,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 199,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 3x4 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 117,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X1,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 170,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X2,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 222,34 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X4 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 385,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X6 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 618,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X10 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 984,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X16 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 1.605,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X25 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 2.172,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X35 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 
***PDV je uključen u cenu