KABLOVI

3.557,74 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X50 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 5.048,15 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X70 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 8.307,81 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X95 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 8.653,97 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X120 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 10.480,92 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X150 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 12.980,95 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X185 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 17.182,93 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 4X240 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 136,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 5X1,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 203,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 5X2,5 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 318,00 RSD

HALOGEN FREE KABAL N2XH 5X4 MM²

Bezhalogen kabl ( N2XH ) sa poboljšanim osobinama u slučaju požara
 
***PDV je uključen u cenu