KABLOVI

135,59 RSD

H05RR-F (GG/J) 3 x 1.5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 126,52 RSD

H05RR-F (GG/J) 3 x 1.5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 225,92 RSD

H05RR-F (GG/J) 3 x 2,5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 316,29 RSD

H05RR-F (GG/J) 3 x 4 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 451,84 RSD

H05RR-F (GG/J) 3 x 6 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 171,70 RSD

H05RR-F (GG/J) 4 x 1.5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 271,10 RSD

H05RR-F (GG/J) 4 x 2.5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 406,66 RSD

H05RR-F (GG/J) 4 x 4 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 587,39 RSD

H05RR-F (GG/J) 4 x 6 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 225,92 RSD

H05RR-F (GG/J) 5 x 1.5 300/500V

Provodnik sa izolacijom i plaštom od gume
H05RR-F (GG/J) 
 
***PDV je uključen u cenu